Test Site Sweden 3.0 Kanslifunktion

Reference number 2012-04300
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Funding from Vinnova SEK 5 834 000
Project duration December 2012 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att stötta Vinnova med uppgifter kopplat till TSS domänexpertis inom testbäddsområdet i programmet testbäddar inom miljöteknikområdet. Detta har uppfyllts bland annat genom att bistå och utföra följande aktiviteter utifrån ett testbäddsperspektiv: - Bistå med information och marknadsföring - Framtagning av nya utlysningar - Genomläsning och kommentarer på projektförslag - Bistå i uppföljning av pågående projekt - Bistå i analys och utvärdering av projekt och program - Ledning av Nätverksdelen i programmet, där workshops och möten har organiserats och genomförts

Results and expected effects

Genom att initialt finansiera uppbyggnad och tillgängliggörande av testinfrastruktur har bestående nytta i innovationssystemet skapats. Alla finansierade projekt kommer inte att resultera i en ny anläggning, men några projekt kommer att göra det. Projekten i sig har genererat utökad verksamhet inom testområdet och förbättrade kontaktytor mellan relevanta aktörer i innovationssystemen.

Approach and implementation

TSS har tillsammans med VINNOVA arbetat med att realisera och utveckla VINNOVAs testbäddsprogram inom miljöteknikområdet. Under projektets gång har löpande rapportering gjorts till VINNOVA och Lindholmen Science Parks styrelse.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.