TeleCoach - automatiserat telefonstöd i psykiatrin med fokus på alkohol

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap, Huddinge
Funding from Vinnova SEK 4 968 000
Project duration September 2009 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Drygt 15% av den svenska befolkningen har ett riskbruk av alkohol. Individer med riskbruk finns såväl utanför sjukvården som i riskgrupper inom sjukvården. Enkla frågor om alkoholkonsumtionen för att identifiera eventuella problem och korta riktade samtal har visat sig ofta vara tillräckliga för att individen ska minska sitt riskbruk. Tidigare forskning pekar på att automatiserat telefonstöd kan vara ett effektivt stöd till personer med riskbruk av alkohol men för individen tillgängliga telefonsystem saknas idag. Ett system som erbjuder löpande stöd till egen förändring av alkoholvanorna är automatiserat telefonstöd, kallat Interactive Voice Response (IVR). För personer som sökt hjälp inom sjukvården kan systemet föra över relevant information till vårdgivaren mellan de personliga besöken. Målet med det aktuella projektet är att medverka till att personer med riskbruk av alkohol lätt får tillgång till ett testat hjälpmedel.

Results and expected effects

De förväntade effekterna, mätta i tre randomiserade kontrollerade studier, är reducerat riskbruk av alkohol bland hjälpsökande från den allmänna befolkningen, bland öppenvårdspatienter i psykiatri och bland patienter i öppen beroendevård, där den sista gruppen också väntas öka följsamhet i behandlingen.

Approach and implementation

I detta projekt utvecklar vi två IVR system för identifiering av riskbruk och automatiserad kort intervention: ett samtalssystem som kallas TeleCoach (med samtal på ca 5-20 minuter) och ett enklare uppföljningsstöd (samtal på under 2 minuter). Deltagarna i tre forskningsprojekt bland hjälpsökande som ringer till Alkohollinjen, patienter inom den allmänpsykiatriska öppenvården respektive öppenvårdspatienter i beroendevård kommer att lottas till en av tre grupper: uppringning med TeleCoach eller enklare IVR 4 gånger under en månad, alternativt enbart uppföljning. Deltagarna följs upp i 6 månader.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.