Systemanalytiska planeringsverktyg för hållbar stadsutveckling

Reference number 2014-04234
Coordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för stad och land
Funding from Vinnova SEK 274 000
Project duration December 2014 - August 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (autumn)

Purpose and goal

Syftet med projektet är att stödja planerare och andra beslutsfattare för att lättare och mer kostnadseffektivt identifiera områden där åtgärder och nya innovationer ger störst effekt i förhållande till insats. Vår konstellation omfattar därför totalt 15 partners verksamma inom hållbar stadsutveckling på olika sätt. Deltagarna representerar en bredd av kompletterande kompetenser, varför goda möjligheter finns att utveckla och testa planeringsverktyget i ett verklighetsnära och relevant sammanhang och därmed anpassa projektet till aktuella samhällsbehov.

Results and expected effects

Workshopserien gjorde att resultatmålen (se övriga bilagor 2) uppfylldes stegvis under steg 1. Vi har 1) definierat konceptet 2) upprättat plan för tillämpning 3) genomfört behovsinventering 4) knutit relevanta aktörer till projektet 5) upprättat avtal och 6) genomfört omvärldsbevakning. Effektmålet att efter steg 3 lansera en användbar och kommersiellt värdefull slutprodukt/tjänst för tillämpning och spridning i Sverige och utomlands möjliggörs genom att vår breda aktörskonstellation ger god tillgång till nätverk och marknadskanaler av vikt för projektets genomförande.

Approach and implementation

Under workshopserien möttes deltagarna för att diskutera aktuella behov, upprätta avtal, arbetspaket och plan för tillämpning. Samverkansformerna har konkretiserats och passande stadsdelar valts för fallstudier under steg 2. Ytterligare nyckelaktörer bjöds in kontinuerligt, med tyngdpunkt på näringslivsrepresentanter och kommuner. Dessa har sedermera anslutit sig till projektet och tillsammans har deltagarna, med stöttning av externa konsulter, producerat och diskuterat illustrationsmaterial, skisser och prototyper av det planeringsverktyg som ska utvecklas.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.