System för riskhantering och försäkring på bostadsmarknaden

Reference number
Coordinator Valueguard AB
Funding from Vinnova SEK 1 200 000
Project duration June 2011 - September 2012
Status Completed

Purpose and goal

Det grundläggande affärsmotivet för Valueguard är att licensiera ut rätten att använda Valueguards index och att ta betalt för att ta fram koncept för marknadsförsäkringar och andra finansiella produkter. Projektet har inneburit ett rejält lyft av Valueguards tekniska plattform. Samtidigt har hela indexproduktionen ISO-certifierats för att leva upp till krav från samarbetspartners. En helt ny uppsättning prisindex har tagits fram för avsevärt mindre geografiska områden än tidigare, samtidigt som befintliga index förlängts bakåt i tiden.

Results and expected effects

Baserat på den nya tekniska plattformen har nya produkter utvecklats. En garantiprodukt lanserades våren 2012. Den ger ersättning till köpare av nyproducerade bostäder. En tjänstepaketering är framtagen för bedömning av bankers säkerheter kopplade till bolån. En av tjänsterna i plattformen har paketerats som en värderingstjänst. Den används idag av fastighetsmäklare och har fått ett positivt mottagande. Ett kvitto på Valueguards trovärdighet är att bolagets prisindex nu används av SCB för rapportering till Eurostat om prisutvecklingen i Sverige.

Approach and implementation

Ett utvecklingsprojekt sattes upp med tio delprojekt. I tre delprojekt har kundkraven ökat och det resulterade i ny funktionalitet. Inom två delprojekt fann vi inte en tillräcklig kundefterfrågan. Där har delprojekten bromsats i avvaktan på tydligare kundkrav. Kravställningen i projektet har styrts så mycket som möjligt av kunder för att maximera värdet. Detta har också lett fram till ett par nya produkter. Bemanningen räckte inte initialt och andelen konsulter blev något högre än budget. Detta medförde att den totala kostnaden för projektet ökat något.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.