Swedish Leadership for Global Life Cycle Thinking

Reference number 2012-02461
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Centrum för produktrelaterad miljöanalys
Funding from Vinnova SEK 600 000
Project duration December 2012 - January 2014
Status Completed

Purpose and goal

Centrat har inom ramen för projektet utvecklat en gemensam strategi för internationalisering. Strategin bygger på centrats verksamhetsplan och beskriver hur centrats aktiviteter ska samordnas för att effektivt följa, påverka respektive leda den internationella utvecklingen för att bidra till miljömässigt hållbara lösningar längs med produkters och tjänsters livscykel. Ett annat mål i projektet var att kunna realisera delar av strategin i praktiken, vilket möjliggjorts med finansieringen och har varit av stort värde för centrat.

Results and expected effects

Resultatet har blivit en strategi för internationalisering, med konkreta mål och ett strukturerat arbetssätt för att nå målen. Projektet har även resulterat i internationellt deltagande i initiativ vilka av styrelsen bedömts ha global påverkan, större internationell synlighet genom olika aktiviteter och arbetsfördelning. Den största framgången är att centrat har utvecklat en gemensam strategi, vilken godkänts och anammats av styrelsen och bedöms vara viktig för samtliga partners i centrat.

Approach and implementation

Projektet har letts av en projektledningsgrupp, vilken tillsammans med en projektgrupp utvecklat strategin med dess innehåll. Arbetet har fördelats ut till olika arbetsområdesledare och andra arbetsgrupper för specifika frågeställningar. Längs projektets gång har en rådgivande grupp gett viss support, samt har styrelsen varit styrgrupp för projektet. Strategin beskriver centrats styrkor och möjligheter för globalt ledarskap, gemensam struktur för omvärldsbevakning, mål för internationalisering, utvärdering och uppföljning, samt appendix.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.