Stöd till företag inom testbädden ´Innovation Akademiska´

Reference number
Coordinator Akademiska Sjukhuset
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2012 - September 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet och syftet var att identifiera i vilken grad ett begränsat tillskott av medel kan ge en önskad katalyserande effekt i företagens utvecklingsprocess. Sju företag har fått stöd för genomförandet av ett test eller utvärderingsprojekt vardera och den frigjorda tiden som finansierats inom Akademiska sjukhusets verksamhet, har varierat från 10 upp till 100 timmar. Stödet har beviljats för en expertutvärdering, två användbarhetstester och fyra i syfte att generera kliniska data till företagens kliniska utvärderingar och har i samtliga fall bedömts katalysera utvecklingen.

Results and expected effects

De effekter från testerna som rapporterats har varit: ökad kvalitet (3), större marknad (1), kortare tid till marknad (1), lansering och försäljning (1). Det projektet också har visat är att finansiering av tid inte är det enda som behövs för att projekten ska kunna genomföras. Tack vare projekten har ett antal utmaningar identifierats och utmaningarna stödjer behovet av en testbädd där utveckling och verifiering möjliggör kontinuerligt samarbete mellan sjukvården och företaget. Det är också viktigt att upplägg och planering kan justeras efter utfall och behov.

Approach and implementation

Genomförande av projektet har varit baserat på fyra aktiviteter; kriterier för urval, identifiering av företag, genomförande och uppföljning. Projekten och omfattningen och inriktning har varierats vilket har varit positivt för lärandet. Efter genomförandet ser vi att i tidiga och eller väldigt små bolag har det krävts stor medfinansiering utöver den finansierade tiden för att komma till start av tester och utvärderingar. Vi ser således att stöd i form av tid katalyserar utvecklingen man att kompletterande resurser kan behövas för tidiga faser och små bolag.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.