Statistik för mjukvaruområdet

Reference number 2016-05273
Coordinator TEKNIKFÖRETAGENS BRANSCHGRUPPER I SVERIGE AB - Swedsoft
Funding from Vinnova SEK 790 000
Project duration December 2016 - March 2018
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet, att utarbeta och verifiera en metod för att belysa nuläge och framtida behov av kompetens inom mjukvaruområdet för svenskt näringsliv, anses vara väl uppnått. Något som även målen att sammanställa statistik som belyser mjukvarans betydelse för svenskt näringsliv ur ett antal perspektiv, anses vara. För att nå långsiktig effekt bör undersökningen göras återkommande, varje eller vartannat år. Finansiering för detta söks fortsatt och är en fråga som drivs vidare av Swedsoft.

Expected results and effects

Det primära resultatet av projektet är att det för första gången någonsin gjorts en branschöverskridande, statistisk kartläggning av mjukvarans roll för svenskt näringsliv, och att denna entydigt visar att mjukvara är en avgörande, och allt viktigare förutsättning för svenska bolags framgång oavsett bransch, bolagsstorlek eller region. Effekter av denna, numera belagda kunskap, är svår att överblicka. En önskan är den resulterar i politiska åtgärder, något Swedsoft kommer fortsätta verka för.

Planned approach and implementation

Projektets kärngrupp har ansvarat för genomförande. Till projektet har även en referensgrupp, från akademi och näringsliv, och deltagare på workshops runt om i landet bidragit. Detta för att få breda perspektiv. Från insamlad input har enkätfrågor sammanställts, vilka genomgått mätteknisk granskning av SCB. SCB har genomfört djupintervjuer och datainsamling från 3000 företag i ett stratifierat urval. Kärngruppen har sammanställt en rapport, presenterad vid event runt om i landet och i Riksdagen.

External links

Elektroniktidningen (13/2-18) ”Mjukvaran den osynliga grundbulten” Elektronik i Norden (23/1-17) ”Studie om mjukvaruutveckling” Elektroniktidningen (21/2-17) ”Rundtripp ska hitta hål i mjukvaruutvecklingen” Swedsoft.se Information om projektet Elektroniktidningen (20/1-17) ”Behoven av mjukvaruutveckling ska kartläggas” Computer Sweden (13/2-18) ”Svart på vitt: mjukvara är avgörande för svenska företag” IT-kanalen (20/1-17) ”Nuläge och framtida behov inom mjukvaruutveckling” Elektronik i Norden (13/2-18) ”Mjukvarans roll för svenskt näringsliv”

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.