SSynCAHD - Utveckling av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata

Reference number
Coordinator Statens veterinärmedicinska anstalt - Avdelning för epidemiologi, sjukdomskontroll och smittskydd
Funding from Vinnova SEK 502 450
Project duration October 2014 - July 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att genom korsbefruktning mellan teknisk och epidemiologisk expertis hitta vägar för utveckling av veterinär syndromövervakning, och att stärka förmågan till tidig upptäckt av sjukdomar som kan förorsaka lidande för människor och djur. Målen att bygga upp en kunskapsbas och etablera en engagerad community av experter är uppfyllda och vi bedömer att vi nu har en god kunskapsgrund samt det nätverk som behövs för att gå vidare med nästa steg i utvecklingen av ontologin.

Results and expected effects

Projektet har resulterat i att vi nu har en god kunskapsgrund, ett fungerande nätverk och en klarare bild av vilka resurser som krävs för att gå vidare med nästa steg i utvecklingen av ontologin. Vidare utveckling är nödvändig för att effektmålen - en stärkt övervakning och förbättrad djur- och folkhälsa skall uppfyllas, men projektet har redan bidragit till ett stärkt nationellt och internationellt nätverk samt etablering av Sverige som ett drivande föregångsland på området.

Approach and implementation

Projektet har varit indelat i fyra väl avgränsade arbetspaket vilka i stort sett förlöpt enligt plan. Ett tillägg var inventeringen av befintliga ontologier och hur dessa skulle kunna återanvändas. Arbetspaket 4 (Framtagande av projektansökan för utvecklingsprojekt) pågår fortfarande med målsättningen att den skall vara klar i tid för nästa ansökningsomgång i FRöN. Alternativa finansiärer har också inventerats. Samarbetet i projektgruppen, och gentemot styrgrupp, har fungerat väl.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.