SPOFIC II - Krympporbildning i kompaktgrafitjärn, del II

Reference number 2013-04720
Coordinator Scania CV Aktiebolag - Avd UTMB
Funding from Vinnova SEK 7 140 069
Project duration January 2014 - March 2017
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI
Call 2013-01868-en

Purpose and goal

Syftet med projektet SPOFIC II är att identifiera bildningsmekanismer för krympporer i kompaktgrafitjärn (CGI). Det slutgiltiga målet är att det inte ska bildas några porer som försämrar materialegenskaper eller stör komponenters funktion. Det slutgiltiga målet är inte uppnått, men de delmål som formulerades anses vara till stora delar uppfyllda. Det teoretiska arbetet har tillfört mycket kunskap, mätningar av hur järnets densitet utvecklas under stelningsförloppet har genomförts med två metoder och arbete med att korrelera porbildning till produktionsparametrar pågår.

Expected results and effects

En reproducerbar metod för framställning av CGI genom omsmältning av segjärn har utvecklats. Noggranna studier av prover framställda med denna metod ger med hjälp av EPMA fördjupad kunskap om segringsbeteende under stelning. Denna information kan så småningom användas för legeringsoptimering. Volymsförändringsmätningar med den nyutvecklade metoden ger ny kunskap om dessa anisotropa strukturer som kan användas exempelvis för mer lämplig gjutgodskonstruktion med avseende på defektbildning. Den data som tagits fram med dilatometer kommer att ge bättre beräkningsunderlag.

Planned approach and implementation

Projektaktiviterna delades in i fyra delprojekt, A-D. Del A och större delen av Del B genomfördes i laborationsmiljö. Del C handlar om att genomföra beräkningar. Denna del utfördes helt av deltagande universitet men är ej färdigställd, mest beroende på att rätt kompetens inte kom in i projektet förrän relativt sent. I övrigt genomfördes projektet i nära samarbete mellan forskningsutförare och industripartnerna. Del D var ett mycket omfattande, rentav alltför omfattande, industriförsök. Det resulterade i en stor mängd prover som inte kommer att kunna utvärderas inom projekttiden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.