SPOFIC - Krympporbildning i kompaktgrafitjärn

Reference number
Coordinator Scania CV Aktiebolag - Avd UTMB
Funding from Vinnova SEK 4 680 000
Project duration March 2011 - September 2014
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI
End-of-project report 2010-02108.pdf

Purpose and goal

Syftet med projektet är att på sikt möjliggöra framställningen av ett porfritt CGI-gjutgods genom kunskapsuppbyggnad angående bildningsmekanismer och kvantifiering av påverkande parametrar. Metoden för kombination av termisk analys och volymsförändringar kan anses rätt genomarbetad, men en del praktiskt arbete återstår innan en robust analysutrustning för industrimiljöer kan realiseras.

Results and expected effects

Projektet SPOFIC har synnerligen effektivt bidragit till en ökad forskningskapacitet i Sverige samt till samverkan mellan fordonsindustri, institut och universitet. De tekniska framstegen bidrar till bibehållen eller förbättrad konkurrenskraft för den tunga fordonsindustrin i Sverige. Forskningsresultaten har presenterats på internationella konferenser och publicerats i internationella tidskrifter vilket inneburit sedvanligt oberoende kvalitetsgranskningsförfarande. De tekniska framstegen leder framförallt till ökad materialkvalitet.

Approach and implementation

De ursprungliga sex delaktiviteterna var delvis beroende av varandra för att lyckas. Svårigheter i del B påverkade både del C, som utgick, och del D, som endast delvis nådde målen. De begränsade kunskaperna på området innebar att den ursprungliga planen fick revideras med ytterligare aktiviteter, G-I. Sammantaget bedöms projektet definitivt ha levererat en tillfredsställande forskning av god kvalitet. Fortsättningsprojektet har inte lika strikt formulerade delaktiviteter för att ge utrymme för förändringar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.