SpheriCal® - Högmolekylära kalibranter

Reference number
Coordinator Polymer Factory Sweden AB
Funding from Vinnova SEK 477 422
Project duration December 2011 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Inom projektet har två nya högmolekylära SpheriCal produkter framställts och verifierats.Målet med ännu högre molekylvikter går ej att nå med nuvarande teknologi. De två produkterna har lanserats på företagets hemsida, finns tillgängliga för försäljning och har även sålts till kund. Samarbete med en ledande tillverkare av instrument har inletts. Polymer Factory har även inom projektet gjort en marknadsanalys som visar att massanalys är en stor tillväxtmarknad både för material, life science och klinisk diagnostik.

Results and expected effects

Två kalibrantsystem för masspektrometri har utvecklats, SpheriCal täcker nu större delen av proteinområdet. Projektets marknadsundersökning har lett till lansering av nya kit riktade mot proteomik. Samarbete med en instrumenttillverkare gör att SpheriCal kan föras in inästa generation instrument vilket ger konkurrensfördelar för framtiden. Sammantaget förväntas resultaten från projektet leda till en ökning av försäljningen med 300 kit på längre sikt inom material och life science industrin.

Approach and implementation

Målet med projektet var att utveckla tre högmolekylära kalibranter varavföretagets produktionsteknologi resulterade itvå. Ny teknologi ärkrävsför att ytterligare öka molekylvikten. Nödvändiga protokoll utvecklades vilka är uppskattasavkunder. Parallellt genomfördes en marknads- och distributionsanalys som visade på en stor marknad för SpheriCal.Baserat på denna analyshar nya sammansatta produkter lanserats. Polymer Factory har marknadsfört SpheriCal ASMS konferens i Canada och IMSC i Japan 2012.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.