SoSSE1: Säkerhetsutvärdering för system-av-system, förstudie

Reference number
Coordinator SICS SWEDISH ICT AB
Funding from Vinnova SEK 600 000
Project duration November 2015 - June 2016
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI
Call 2015-00026-en

Purpose and goal

Projektets mål var att studera metoder för säkerhetsanalys av komplexa system på en tillämpning inom kooperativ körning (platooning). En metod baserad i systemteori, Systems Theoretic Accident Model and Processes (STAMP), utvärderades med lovande resultat. Öppna utmaningar är integration av denna metod med dagens säkerhetsarbete i fordonsindustrin samt anpassning av metoden för större och mer verklighetstrogna system-av-system. Med detta projekt har grunden lagts för ett steg i den riktningen.

Expected results and effects

Projektet visade på för- och nackdelar med STAMP som metod för säkerhetsanalys av system-av-system (SoS). Som ett resultat skapades en grund för fortsatt metodforskning inom området samt tillämpning på mer realistiska SoS. Dessa två spår kommer att vara nödvändiga i framtiden för att möjliggöra verklig utrullning av SoS-teknologin. Arbetet ledde även till intressanta diskussioner om hur metoden skulle kunna passa in i dagens arbetsgång inom säkerhetsarbetet i industrin.

Planned approach and implementation

Projektet bestod av två delar, kunskapsuppbyggnad och säkerhetsanalys. Den första delen genomfördes bl.a. genom självstudier, mappning av vetenskapliga publikationer, samt besök på MIT. Analysen genomfördes i nära samarbete mellan projektparterna för att fånga upp såväl forskningsfronten som viktiga tekniska aspekter av den studerade exempelapplikationen. Det nära samarbetet och kunskapsutbytet upprätthölls genom regelbundna projektgemensamma workshopar (5 heldagar).

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.