Snabbare implementering

Reference number 2014-06196
Coordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2014 - April 2016
Status Completed

Purpose and goal

Målet med projektet har varit att stärka innovationsförmågan i de verksamheter som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Projektet har medfört att SKLs innovationsfrämjande insatser har breddats och fördjupats. Syftet har varit att genomföra ett antal strategiskt viktiga insatser. Flera av dessa har karaktären av kunskapsunderlag eller kunskapshöjande insatser som ligger i linje med centrala utvecklingsområden för innovation i offentlig verksamhet. Bedömningen är att projektet insatser varit av hög kvalitet. Projektet har dock inte utvärderats i sin helhet.

Results and expected effects

Sammanfattande resultat: Ett forskarforum har genomförts vilket medfört ökade kontaktytor mellan forskare, policymakers, SKL och VINNOVA. En rapport om erfarenheter av beställargrupper i Sverige har publicerats och utgjort underlag för utveckling av fler grupper. Projektet Användardriven innovation är uppstartat med en tydlig ambition att utveckla en distansoberoende lärplattform för kommuner och landsting. Konkreta innovationsexempel, juridisk vägledning och en innovationsguide för offentliga organisationer - bidrar till konkret verksamhetsstöd.

Approach and implementation

Denna typ av projekt med en återkommande dialog med VINNOVA om vägval och prioriteringar har varit oerhört värdefull för SKL. Finansieringen har medfört att vi haft ett handlingsutrymme som medgett snabba initiativ till uppdrag och aktiviteter men även möjlighet att ompröva vissa delar i den ursprungliga projektansökan. Upplägget har stärkt SKLs roll som stöd för verksamhetsutveckling avseende innovationsfrågor hos förbundets medlemmar. Ca 60 procent av SKLs medlemmar känner till förbundets stöd, rådgivning och service avseende innovationsfrågor.

External links

Frågor och svar om innovation och juridik, SKL Rapport om beställargrupper

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.