Smarta MetalLyftet

Reference number 2018-00491
Coordinator Swerea SWECAST AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration March 2018 - December 2018
Status Ongoing
Venture Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Call Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Purpose and goal

Syftet är att sprida kunskap om vad digitalisering av metallkomponenter innebär. Projektets mål är att ge seminarier på tre olika platser i Sverige, där målgruppen är personer med tekniskt och affärsmässigt strategiska roller inom och nära metallindustrin, inom branscherna metallkomponenter, fordon och IT/elektronik. Seminarierna anordnas för att interaktivt informera om bland annat mognadsläge, värdekedjor, innovationssystem och hållbarhetsaspekter av digitalisering av metallkomponenter. Projektet ska också inspirera till andra materialgruppers digitalisering.

Expected results and effects

Aktiviteterna avser leda till att personer i strategiska roller inom teknik, affär och innovation inom, eller som kunder och leverantörer till, metallindustrin förbereds och inspireras att delta i innovationsekosystem för att utveckla digitaliserade metallkomponenter. Deltagarna får en bild av kunskapsläget, och av hur teknik, produktion, affär, innovation, hållbarhet och kompetensutveckling påverkar och påverkas av denna utveckling. Projektet har också som avsikt att inspirera till liknande innovationsekosystem i andra materialgrupper.

Planned approach and implementation

Projektet startar med att sätta samman utbildningspaketens innehåll, per målgrupper och per seminarietillfällen. Två kombinerade seminarier och workshops anordnas, en i Jönköping och en i Mälardalen, samt ett så kallat innovationsjam hålls, detta i Göteborg. Datum spikas och inbjudan skickas ut tidigt under projektet, till detta används projektparters befintliga adress- och kontaktregister. En kunskapsmätning görs före och efter seminarietillfällena. Arbetet leds av Swerea SWECAST, tillsammans med en samordningsgrupp med representation från samtliga parter.

External links

adressen leder till en generell webplats. En dedikerad websida ska utvecklas till Smarta MetalLyftet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.