Skogskemi - Hållbara kemikalier och material

Reference number 2012-01138
Coordinator SP PROCESSUM AKTIEBOLAG - Processum Biorefinery Initiative AB
Funding from Vinnova SEK 9 500 000
Project duration August 2012 - November 2014
Status Completed
Venture Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Call Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2012)

Purpose and goal

Projektet har uppnått sitt mål att genomföra pre-Feed-studier och systemanalys av de 3 värdekedjorna butanol, olefiner och metanol utgående från byggstenarna socker och syntesgas. Projektets övergripande syfte har varit att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar konkurrenskraftig produktion för svensk skogs- och kemiindustrin. Förutom de tekniska resultaten har projektet bidragit till det syftet genom att skapa ett nätverk mellan skogs- och kemiindustri och genom att öka kunskapen om värdekedjorna och deras förutsättning med hjälp av systemanalytiska verktyg.

Results and expected effects

Tekniker för produktion av butanol och olefiner från etanol och metanol är mogna. Produktion av etanol och metanol från skogsråvara är behäftat med osäkerheter angående uppskalning. Vissa av projekten förefaller lönsamma om produkten kan säljas som drivmedel med dagens styrmedelsstöd, medan kemikaliemarknaderna är utan stöd och då mindre lovande. LCA visar på bättre klimatprestanda för de skogsbaserade kemikalierna än fossila alternativ. Projektets kanske viktigast resultat är de nätverk och samarbeten som har skapats och de förtroendefulla relationer som byggts upp.

Approach and implementation

Projektet har varit förhållandevis stort och komplext med många parter. I huvudsak har det kunnat utföras enligt plan, men vissa modifieringar har gjorts i genomförandet av de individuella delprojekten. Vi bedömmer att projektet nått sina mål och varit framgångsrikt. Vi har mött två generella svårigheter, där den första har att göra med IPR-frågor och konfidentiell information och en andra har att göra med utmaningar i att tidsmässigt koordinera aktiviteterna och information i de individuella delprojekten med varandra. Detta löstes genom månatliga delprojektledarmöten

External links

www.bioraffinaderi.se

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.