Skapa en vetenskapsbaserad arbetsmodell för LKAB kring extern samverkan

Reference number
Coordinator Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag - R Forskning och utveckling
Funding from Vinnova SEK 139 533
Project duration September 2016 - May 2017
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call National mobility for innovation

Purpose and goal

Projektets syfte och mål har uppnåtts. Arbetet med att ta fram en första version av arbetsprocess för extern samverkan har varit framgångsrikt. Dels har processen som sådan tagits fram men arbetet för att uppnå det har också utvecklat både nätverk och kontaktytor samt även kunskap och förståelse för området samt utmaningar kring innovationsutveckling och behov avseende systematisk för det samma.

Expected results and effects

En första version av arbetsprocess för extern samverkan har tagits fram. Den behöver provköras skarpt vilket kommer att ske efter projektets avslutande. De förväntade effekterna kan delas upp i två delar. Dels effekter som ligger inom området för själva arbetsprocessen som bättre systematik vid urval av projekt, mer systematisk ledning och styrning av pågående projekt samt tydligare leverabler från projekten vid avslut. Det finns även positiva effekter utanför modellens domän som mer har och göra med interaktion mellan aktörer, projektportföljhantering och kunskapsutveckling

Planned approach and implementation

Upplägg och genomförande har gått bra. Fas 2 med val av arbetsmodell blev delvis annorlunda då det mer handlade om att bygga en egen modell baserat på vilka val som gjordes vid varje delsteg i processen än att välja en komplett modell. Då genomförande av detta projekt passade mycket bra in tidsmässigt i det utvecklingsarbete som bedrevs inom företaget kring närliggande områden kom ett antal aktiviteter att drivas utanför projektet men synkroniserat. Detta var en klar styrka för projektet men gjorde genomförandet mer komplext och tidskrävande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.