SENSORER FÖR ATT NÅ VISIONEN INGA MÄNNISKOR UNDER JORD

Reference number 2011-02531
Coordinator Stiftelsen Adopticum
Funding from Vinnova SEK 495 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Syftet har varit att med utgångspunkt i gruvnäringens vision ´Inga människor under jord´ förstå vilka krav detta ställer på fjärrstyrning och autonomitet och identifiera en minsta gemensamma nämnare där utmaningen kan formuleras på samma sätt inom andra sektorer. Målet har varit att formulera en idé och skapa en konstellation av behovsägare/kunder och produktägande företag som vill realisera denna idé för att skapa en mer effektiv produktion och stärka sin konkurrenskraft.

Results and expected effects

Vi har formulerat idén ´Proximity awareness system´, en sensorplattform som inhämtar information kring omgivningen runt en tung maskin och gör operatören uppmärksam på situationer som är potentiellt farliga för människa, maskin eller annat i maskinens direkta omgivning. Detta är en lösning som de industriella aktörerna ser nyttan av, som är realiserbar och som är ett viktigt steg mot mer sofistikerade system för fjärrmanövrering och autonomitet i tung industri.

Approach and implementation

Under projektets gång har vi haft mötet med branschorganisationer, sammanslutningar och företag för att diskutera utmaningar, behov och vilken nytta man kan se med sensorbaserade system. Vi har bjudit in till workshop och tillsammans med industriella aktörer bearbetar idéer och sammanfattat dessa i olika värdekedjor/områden. Det mest återkommande behovet har varit operatörsstöd genom omgivningsinformation/varningsystem vilket också lagts till grund för den idé vi formulerat och byggt konstellationen runt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.