SENDSMART-Hållbara godstransporter i stadsregioner

Reference number
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Syftet med A-fasen har varit att utveckla struktur och innehåll i projektet, samt att utveckla konsortiet. Genom en öppen och inkluderande process har en mångfald av aktörer bjudits in i en kreativ process för att utveckla projektidéer. Idéerna har sedan konkretiserats och utvecklats av en mindre arbetsgrupp med syfte att skapa innovativa tjänster som främjar användande av hållbara transportsätt. Vid A-projektets slut kan konstateras att konkreta idéer är väl utvecklade och att konsortiet är väl förberett att implementera planerna i en B-fas.

Results and expected effects

Arbetet i SEND SMART har haft sikte på ett genomförande i en framtida C-fas. Långsiktighet i planeringen har gjort med förhoppningen att utvecklingen kan göras metodiskt. Ambitionerna att se på godstransporter ur ett helhetsperspektiv och även kopplat till persontransporter förväntas ge projekt med gott resultat.De långsiktiga effekterna förväntas därför bli avsevärt effektiviserade godstransporter inom Göteborg i samband med en storskalig implementering i C-fasen.

Approach and implementation

Genomförande av SEND SMART i A-fasen har utgått från öppenhet och effektivitet. En gemensam styrgrupp och koordinering har säkerställt kopplingen till GO:SMART. I inledningsskedet av projektet har ett stort antal aktörer bjudits in till en workshop för att genom sk Back casting, få ett mål- och resultatinriktat arbetssätt. En mindre arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, Volvo, TrV, BRG, Schenker och Gbg Stad har bildats för att effektiv ta hand om resultatet från workshopen och omsätta den i en konkret projektstruktur.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.