ScreenFloat Screening of Flotation Reagents - Minerals Interactions: a Surface Chemistry Approach

Reference number
Coordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration September 2015 - February 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM
Call STRIM-Call spring 2015

Purpose and goal

Det finns flera industriellt relevanta fördelar med en snabb screeningmetod jämfört med det normala sättet att testa nya idéer, dvs satsvisa laboratorieflotationsförsök. Huvudsyftet med projektet var därför att tillhandahålla en kostnads och tidseffektiv strategi för att testa nya reagens och nya betingelser i mineral flotationsprocesser. Tillvägagångssättet fokuserade på att utvärdera en snabb screeningmetod för att identifiera potentiella flotationsreagens för några få specifika mineral, i kombination med kemisk ytkarakterisering för en ökad förståelse.

Expected results and effects

Inom projektet gjordes en utvärdering av en screeningmetod för in-situ studier av interaktioner mellan mineral och reagens. Resultaten visar att för de valda mineral och processbetingelserna i projektet så löses joner ut från mineralytorna, vilket försvårar utvärderingen av data. För de mineral och processförhållanden som användes fungerar metoden därför inte som det var planerat, som en enkel screeningmetod. Den kemiska ytkarakteriseringsmetoden däremot gav enkelt mycket intressant information om adsorption av olika flotationsreagens på mineralytorna.

Planned approach and implementation

Projektet inkluderade sex tekniska delprojekt. WP1 syftade till att utföra en litteraturstudie och göra ett urval av material. I WP2-5 utfördes tester med QCM metoden följt av kemisk ytanalys av de plana mineralytorna. Fokus i de olika fallen var att studera adsorption på mineralytorna och följa effekten av att ändra pH och vattenkvalité, och att använda olika samlar- och tryckar-reagens. Mer försök än planerat behövde utföras med QCM metoden, och därför kunde inte WP5 med adsorption på mineralpartiklar inkluderas. I WP6 jämfördes resultaten med känd flotations respons.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.