SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary biolmage Study)

Reference number
Coordinator HJÄRT-LUNGFONDEN SV NAT FÖREN MOT HJ O LUNGSJUKD - Hjärt-Lungfonden
Funding from Vinnova SEK 20 500 000
Project duration December 2012 - June 2016
Status Completed

Purpose and goal

SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary biolmage Study) är en världsunik, populations-studie som undersöker hjärt- och lungstatus på 30 000 slumpvis utvalda kvinnor och män i åldern 50-64 år. Studien är en nationell satsning där sex universitetssjukhus deltar. Studiedeltagarna som medverkar i studien kommer grundligt undersökas där bland annat hjärta och lungor kartläggs med datortomografi och ultraljud. Den data-, bild- och biobank som kommer att byggas blir en nationell resurs för svenska forskare under tiotals år framöver.

Expected results and effects

Med nya kunskaper från SCAPIS kan vi bättre identifiera vem som kan drabbas så att läkare kan ge rätt behandling i rätt tid. Den data-, bild- och biobank som kommer att byggas blir en nationell resurs för svenska forskare under tiotals år framöver. Syftet med forskningsprojektet SCAPIS är att: Identifiera individuella risker för hjärtsjukdomar. Upptäcka KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i ett tidigt skede för att bättre kunna behandla sjukdomen. Upptäcka eventuell risk för andra lungsjukdomar. Förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling.

Planned approach and implementation

Deltagare till studien väljs slumpvis ut utifrån befolkningsregistret och får ett brev hemskickat med förfrågan om deltagande. De medverkande i SCAPIS-studien kommer grundligt att undersökas, bland annat kartläggs hjärtat med datortomografi och ultraljud. Även lungorna avbildas med senaste teknik i kombination med viktiga lungfunktionstester. Med hjälp av våra unika register (hälsodataregister och kvalitetsregister), följs vilka som drabbas av sjukdom och död. SCAPIS analyserna kommer att starta i årsskiftet 2018-2019 då samtliga 30 000 personer är undersökta

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.