Samverkan mellan SwereaKIMAB och Vattenfall R&D inom material- och korrosionsområdet

Reference number
Coordinator Swerea KIMAB AB
Funding from Vinnova SEK 163 000
Project duration January 2011 - May 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet är att höja Vattenfalls innovationsnivå, och då genom att till Vattenfall kanalisera från Swerea KIMAB passande forskningskompetens. Som ett första mål för att bidra till att syftet uppnås är att ta reda på om Swerea KIMAB har sådan kompetens, och i så fall påbörja verksamhet mellan Vattenfall och Swerea KIMAB där den kompetensen överförs. Båda dessa mål har uppfyllts (se Mål för projektet uppfyllelse).

Results and expected effects

Med beräkningar ge kunskap om hur olika bränslesammansättningar påverkar beläggning-en på panntuber och därmed risken för korrosion. Bestämma daggpunktstemperaturen i förbränningsanläggningars rökgaskanaler, och där-igenom minimera korrosionsrisken. Undersökningar med en rörströmningskrets för att reducera kostnaderna kopplade till kyl-vattenkretsar i kärnkraftverk. Ta reda på förutsättningarna för att använda svetsade rostfria stål som material för över-hettare, för att därmed möjliggöra minska kostnader för konstruktion och reparation.

Approach and implementation

Projektledaren har under större delen av sin arbetstid befunnit sig i Vattenfalls lokaliteter, samt där haft kontorsplats och tillgång till Vattenfalls intranät och passerkort. Dessutom har projektledaren deltagit med Vattenfalls personal i den sociala verksamheten. I projektets inledningsfas bestämdes verksamhetsområden där Swerea KIMABs kompetens skulle kunna vara till nytta för Vattenfall. Dessa verksamhetsområden visade sig ha god ut-vecklingspotential och aktiviteter kopplade till dessa pågår.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.