Samverkan kring samhällsutmaningar - kunskapstrianglar inom Chalmers styrkeområden

Reference number 2013-02540
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration June 2013 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

Förankring av projekt och val av initiativ baserat på: oInvolvering av utbildnings-, forsknings- och nyttiggöranderesurser oKoppling till två styrkeområden och därtill kopplade institutioner och centrumbildningar. oInvolvering av utbildningsområden och utbildningsprogram. Involvera studenter i konkret problemlösande och erbjuda tillfällen till entreprenöriellt lärande som i sin tur kan berika innovationsutveckling m.m. oKoppling mot regionala kluster och dess aktörer, samt Science Parks oKoppling till Chalmers strategiska industripartners

Results and expected effects

Baserat på Chalmers strategiska styrkor och befintlig strategi, blir Challenge lab det kompletterande strategiska kitt som stärker samverkan inom kunskapstriangeln ytterligare, samt möjliggör utveckling av samverkansformer till än djupare sådana där ´samskapande´ kan ske. Challenge Lab är också en vidarutveckling av de aktionsbaserade utbildningskoncept som redan finns, där student involvering stärker samverkan än mer och där studenter erbjuds utveckla färdigheter i tvärdisciplinär samverkan samt utmanings driven utveckling.

Approach and implementation

Workshops och seminarier har arrangerats på såväl strategisk som operativ nivå, i syfte att definiera, värdera och prioritera samverkansinitiativ inför steg 2 i detta projekt. Prioriteringar har gjorts utifrån hur väl initiativ har förstärkt befintliga strategier kring satsningar för samverkan, samt i vilken utsträckning de ger effect och lärande. Vi har även sökt efter hur att utveckla samverkansformer för att integrera utbildningsaspekten starkare samt hur att utveckla samverkan till djupare former som ger mer ´samskapande´ mellan akademi, näringsliv och samhälle.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.