Samverkan för ökat lärande om testbäddar och partnerskap i städer

Reference number 2017-02827
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Division Samhällsbyggnad
Funding from Vinnova SEK 271 000
Project duration September 2017 - September 2019
Status Ongoing
Venture Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Call 2017-02498-en

Purpose and goal

Det finns ett ökat intresse för partnerskap, nätverkande och flernivåsamverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Städer ska vara testbäddar för nya lösningar på rådande komplexa samhällsutmaningar. Det här projektet syftar till att utveckla samverkan mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och RISE inom området testbäddar och partnerskap i städer. Projektets övergripande mål är att bättre förstå olika aktörers incitament att delta i partnerskap, nätverk och testbäddar i städer.

Expected results and effects

Samarbetets förväntade effekter är: - Förbättrad spridning av akademisk kompetens genom att sammanföra akademisk forskning med behovsdrivet utvecklingsarbete i kommuner. - Ökad förståelse för partnerskap och testbäddar i städer, och vad det innebär för olika sektorer. - Öka kopplingen mellan vetenskaplig teori och praktisk kunskap. - Ökad förmåga att facilitera tvärsektoriella diskussioner.

Planned approach and implementation

Projektet pågår under 18 månader och går ut på att projektledaren kommer att arbeta med den centrumbildning kring städer och partnerskap som Handelshögskolan i Göteborg kommer att etablera med start hösten 2017. Fokus är att studera och förstå vad det betyder för olika aktörer att samarbeta med städer som plattformar. En viktig del under den här perioden kommer vara att planera och genomföra aktiviteter med aktörer som är involverade i olika former av partnerskap eller nätverk med städer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.