Samarbete mellan Kina och Sverige för hållbar tillverkning av marina högvärdessubstanser från mikroalger

Reference number
Coordinator Simris Alg AB
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration November 2012 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte var att undersöka potentialen och etablera samarbete med relevanta parter i Kina. Samarbetet skulle möjliggöra utveckling, kommersialisering och storskalig produktion av essentiella bioaktiva ämnen med marint ursprung, för att minska negativ miljöpåverkan i form av utfiskning och exploatering av utrotningshotade arter. Det konkreta målet för projektet var att etablera ett ändamålsenligt internationellt konsortium för framtida samarbete. Detta mål uppfylldes över förväntan, med ett starkt konsortium och tydliga projektplaner som resultat.

Results and expected effects

Vi etablerade ett starkt konsortium med ett forskningsinstitut under kinesiska vetenskapsakademin och ett företag inom grön bioteknik som partner i Kina, och en forskare vid KI som ytterligare partner i Sverige. En gemensam projektplan togs fram som underlag för ansökan om vidare finansiering för projektet genom utlysningen ICE B, som tyvärr avslogs. Avsiktsförklaring tecknades om samarbetet med en framtida joint venture som mål. Vidare genomfördes förstudier rörande IP, regulatoriska frågor och företagande i Kina som stärkte vår kompetens inför framtida projekt.

Approach and implementation

Projektet följde det planerade upplägget väl vad gäller aktiviteter, och vi har haft stor nytta av resultaten. Tidsplanen fick dock anpassas längs vägen, dels på grund av olika nationella nationella högtider, men också då vissa delar av samarbetet (t.ex. hitta och etablera kontakt med projektpartner) gick smidigare än förväntat. även kostnadsstrukturen blev annorlunda, med högre lönekostnader på grund av större tidsåtgång än vi hade räknat med. I stort anser vi dock att projektet förlöpte över förväntan enligt plan, mycket tack vare det utmärkta samarbetet oss parter emellan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.