Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga

Reference number 2015-00265
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Lund
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2015 - January 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (vår)

Purpose and goal

Det långsiktiga målet med arbetet är att bidra till en lägre saltkonsumtion genom att utveckla innovativa tekniska lösningar som gör det möjligt för livsmedelsbranschen att tillverka produkter med ett lägre saltinnehåll utan att ge avkall på kvalitet, säkerhet, hållbarhet eller processbarhet. Målen för initieringsprojektet var dels att etablera en stark och motiverad projektgrupp som kan förverkliga det långsiktiga målet, dels att formulera en ansökan till ett samverkansprojekt. Dessa mål uppfylldes till fullo.

Results and expected effects

I initieringsprojektet identifierades ett antal innovativa tekniska lösningar med stor potential att öka möjligheterna för livsmedelsproducenter att uppnå en saltreduktion i sina produkter. Projektet har även lagt grunden för ett fortsatt samarbete mellan aktörer längs livsmedelskedjan (livsmedelsproducenter, handel, branschorganisationer, myndighet, konsumenter, forskare). Ett sådant brett samarbete är nödvändigt för att nå det långsiktiga målet i det föreslagna projektet.

Approach and implementation

Initieringsprojektet bestod av tre arbetsmöten. Vart och ett av dessa hade tydliga mål. Vid det första mötet identifierades den övergripande problemställningen, vid det andra mötet presenterades potentiella lösningar och vid det avslutande mötet formulerades projektplan och ansökan till ett samarbetsprojekt. Under projektets gång har det även pågått parallella aktiviteter som främst har bestått av litteraturstudier, ansökningsskrivande och kontaktskapande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.