SALIG++

Reference number 2013-02663
Coordinator Danderyds sjukhus AB - Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Funding from Vinnova SEK 1 501 418
Project duration June 2013 - May 2016
Status Completed

Purpose and goal

Baserat på äldre personer med kognitiv funktionsnedsättning behov och krav på en IKT-baserad produkt som kan stödja dem att leva ett självständigt liv, utvecklade SALIG++ projektet en produkt som kan ge stöd i aktiviteter i det dagliga livet. Och med möjlighet för närstående och vårdpersonal att använda på distans för att ge stöd och guidning till den äldre personen.

Results and expected effects

Även om prototyp inte var fullt utvecklad visade resultatet från användarutvärderingen att SALIG++ produkt har potential att underlätta aktiviteter i det dagliga livet för äldre personer med kognitiv funktionsnedsättning. En fördel var att produkten också kan användas av närstående och vårdpersonal på distans för att fe stöd till den äldre personen. SLL har publicerad en artikel i BMC Geriatrics som beskriver utvecklingsfasen 1-3 i projektet (Boman, Persson, & Bartfai, 2016). Vidare har SLL presenterat projektet vid nationella och internationella konferenser.

Approach and implementation

För att undersöka äldre personer med kognitiv funktionsnedsättnings behov och krav på produkten genomfördes en scoping review och fokusgrupper. Utifrån de identifierade behoven och kraven formulerades åtta ´Use cases´. Efter det utvecklades en första mock-up i en iterativ designprocess. Sedan utvärderades mock-upen av målgruppen. Baserat på resultatet från mock-up utvärderingen utvecklades en första prototyp i en iterativ designprocess. Prototypen utvärderades av vårdpersonal. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehålls analys och deskriptiv statistik.

External links

Projektets hemsida

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.