Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter

Reference number
Coordinator JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB - JTI:s Uppsalakontor
Funding from Vinnova SEK 489 000
Project duration May 2015 - January 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (spring)

Purpose and goal

Projektets mål är utveckling av robusta sorterande system för tillvaratagande av matavfall och klosettavlopp. De lösningar som utvecklas ska säkerställa återföring av näringsämnen till jordbruket, minska förbrukningen av vatten, öka tillvaratagandet av energi samt minska utsläppen till vatten. Under steg 1 har projektkonstellationen och idén utvecklats för att kunna driva denna utveckling framåt. I detta har ingått att utmaningar beskrivits ytterligare, intressanta lösningar identifierats, och planer gjorts för hur dessa lösningar ska utvecklas under steg 2.

Results and expected effects

Ett antal tillverkare, konsultföretag, kommuner och branschorganisationer knutits till projektet som tilltänkta parter inför steg 2. En ansökan för steg 2 planeras tillsammans med projektparterna från UDI-projektet ´Mat i kretslopp´.

Approach and implementation

Projektparter under steg 1 har varit Mälarenergi, VA SYD, Lunds Tekniska Högskola, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Sweco samt JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik (koordinator). Arbetet har pågått från juni 2015 till jan 2016 och har innefattat kunskaps- och erfarenhetsutbyte projektparterna emellan samt med andra aktörer, genom fysiska möten samt telefon- och mejlkontakter. Sorterande system som är under planering och byggnation i Västerås respektive Malmö har varit i fokus, men även system på andra orter i Sverige och internationellt har diskuterats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.