RIKA 3.0

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration September 2014 - September 2017
Status Completed

Purpose and goal

RIKA 3.0 har i nära samarbete med samverkansparters och i en Living labmiljö utvecklat en normkritisk innovation i form av en prototyp till inkluderande affärsmodeller för mångfald i tillgång till offentlig finansiering. Detta har baserats på praktisk och teoretisk kunskap om jämställd/jämlik tillgång till offentlig finansiering och med en normkritisk analysmetodik. Resultat är en normkritisk innovation i form av en prototyp för att hantera kommunikations- och marknadskanaler för offentliga finansiärer, inklusive ett dialogverktyg.

Expected results and effects

Implementering av prototypen och dialogverktyget är starkt förankrad hos Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Kalix kommun samt till Tillväxtverket knutna offentliga finansiärer och Landstinget Västernorrland arbetar med att implementera resultaten i nya riktlinjer för arbete med företags- och projektstöd. Dialogverktyget motverkar strukturella hinder för mångfald av företag och deras möjlighet att ta del av det offentliga finansieringssystemet.

Planned approach and implementation

Den normkritiska designen hade som upplägg att synliggöra affärsmodeller, tillhörande normer, och dolda konstruktioner i offentliga finansiärers kommunikations- och marknadskanaler. Observationer, intervjuer och omfattande textanalys av Länsstyrelsers/ Regioners hemsideinformation genomfördes för att initialt kartlägga och identifiera tillämpning av affärsmodeller och tillhörande kommunikations- och marknadskanaler. Med kartläggningen som grund genomfördes en Living lab design där aktörer från hela entreprenöriella ekosystemet inkluderades.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.