Resurssnåla livsmedel

Reference number 2013-04407
Coordinator Swerea SWECAST AB
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration December 2013 - August 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med denna förstudie var att ta fram lösningar och system för att kunna utnyttja de restenergikällor som finns i de energiintensiva industrierna och i de lokala fjärrvärmenäten. Kan industrin, samhället och livsmedelsproducenter fås att samverka på lokala arenor kommer investeringar och energianvändning nyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt. Resultatet i förstudien är en god grund för fortsatt arbete med att utveckla en testbädd.

Results and expected effects

Förstudien har resulterat i kunskapsuppbyggnad samt bildande av nätverk vilket kan fungera som bas vid byggande av en testbädd. Om testbädden faller väl ut kommer konceptet att kunna appliceras hos flera kommuner i landet vilket kan ge en lokal livsmedelsproduktion och därmed minska transporter från andra länder samt ta tillvara överskottsvärme som idag inte används.

Approach and implementation

I projektet har potentialen för spillvärmeutbytet utretts genom att genomföra en jämförande livscykelanalys. En sammanställning över möjliga tekniker har tagits fram. För att utreda möjligheten att realisera potentialen genomfördes en intervjustudie med syfte att kartlägga de viktigaste hindren, drivkrafterna och framgångsfaktorerna för konceptet. Projektet har även tagit fram ett förslag på en möjlig avtalsmodell. Inom ramen för projektet har även genomförts ett exjobb med fokus industriell symbios. även exjobbet bifogas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.