Resurseffektiv användning av vattenverkslam

Reference number
Coordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - SWEDEN WATER RESEARCH AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2016 - January 2017
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2016 (spring)

Purpose and goal

Flera miljoner ton vattenverksslam genereras årligen globalt. Mängden förväntas att öka p.g.a. urbanisering, som ökar efterfrågan på vatten och kvalitetsförändringar i vattentäkter som fordrar större kemikaliedosering. I detta projekt har samarbete etablerats mellan vattenverk och industri vilket resulterat i att tre metoder för återvinning av vattenversslam tagits fram. Alla metoder har hög potential att minska slamdeponering och göra samhällena hållbarare. I en fortsättning av projektet kommer metoderna att utvecklas, testas och verifieras, även ekonomiskt.

Expected results and effects

Projektet har konkret resulterat i att ett nätverk med kommunala och privata företag som på olika sätt verkar inom VA-sektorn har etablerats och att tre lämpliga metoder för att återvinna och nyttiggöra vattenverksslam identifierats. Den nationella och globala marknaden för vattenverksslam har också bedömts. En ansökan till UDI steg 2 har tagits fram och om denna beviljas kan metoderna testas i praktiken. Utfallet av projektet förväntas vara återvunna produkter från slammet med god funktion till rätt pris, samt ett slut på deponering som kvittblivningsmetod för vattenverksslam.

Planned approach and implementation

Genom möten med projektpartnerna och litteraturstudier har projektdeltagarna skaffat sig en grundad bild över problematiken med ökande slamproduktion. Via seminarier och möten har kunskap delats mellan parterna. Projektet har även identifierat vilka lösningar som har stor potential och är intressanta att arbeta vidare med. Projektet har utvidgats med nya parter från industrin som erbjuder tekniklösningar och är redo att arbeta i projektet med att utveckla metoderna och skapa relationer med vattenverken.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.