Reducing maintenance-related waste

Reference number
Coordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik
Funding from Vinnova SEK 4 700 777
Project duration January 2013 - June 2016
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production

Purpose and goal

Målet med projektet Reducing maintenance-related waste är att utveckla och testa en generisk metod som ska underlätta för svenska tillverkningsföretag att identifiera, klassificera, kvantifiera samt reducera underhållsrelaterat slöseri inom produktionsprocesser. Målet med metoden är att tillverkningsföretagen skall kunna optimera underhållsaktiviteter och underhållskostnader utifrån extern- och intern underhållseffektivitet med hänsyn tagen till indirekt och direkt underhållskostnad.

Expected results and effects

En industriell arbetsmetod med modeller som underlättar arbete med att reducera och/eller eliminera underhållsrelaterat slöseri inom svensk tillverkningsindustri är framtagen och kommunicerad genom en handbok. Under projektets gång så har delresultat kontinuerligt publicerats i vetenskapliga artiklar och genom en licentiatavhandling. De publicerade artiklarna rör både den övergripande arbetsmetoden samt avgränsade studier inom specifika underhållsrelaterade slöserier, till exempel inom dataanalys, kommunikation och erfarenhetsåterföreing.

Planned approach and implementation

Utveckling av metoden har skett iterativt genom fallstudier i flera arbetspaket (WP). I WP1 identifierades och klassificerades befintligt underhållsrelaterat slöseri i parnerföretagens organisationer. 19 olika klasser av underhållsrelaterade slöserier framkom. I WP2 kvantifierades slöserierna. I WP3 genomfördes pilotstudier för att reducera/eliminera de största slöserierna i partnerföretagens organisation. I WP4 och WP5 utvecklades och testades arbetsmetoden som bygger på resultaten från de tre inledande arbetspaketen. Arbetsmetoden har tecknats ned i en handbok.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.