Rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Lund University Internet Institute
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2012 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har haft sitt största fokus vid att göra en gedigen rättsutredning för att därmed kunna ange konkreta förslag på praktiskt användbara rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor. Två tydliga förslag förs fram: 1. Riktlinjer för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheten (datapolicy); och 2. En öppen licens för vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen.

Results and expected effects

Den huvudsakliga nyttan ligger här i att bidra till att driva på tillgängliggörande av myndigheters öppna data i sådan grad som är möjligt inom nu gällande rättsliga ramverk, genom att minska rättsosäkerhet som kan verka dämpande för sådant tillgängliggörande.

Approach and implementation

I det initiala skedet av projekttiden förde vi en rad samtal med myndighetsföreträdare och juridisk experter på området för öppna data, inkl offentliga seminarier och rundabordssamtal. Därefter följde framförallt ett skiftat fokus mot de inom-rättsliga frågeställningarna, dvs i former av en rättsutredning, eftersom gällande rätt visat sig så mångbottnad och komplex att bara att utreda vad som gäller var en utmaning i sig, som skapade rättsosäkerhet och verkade hindrande för tillgängliggörande. Rättsutredningen landade framförallt i nämnda förslag på datapolicy och licens.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.