Produkt-tjänsteinnovation

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Funding from Vinnova SEK 2 258 000
Project duration February 2012 - May 2016
Status Completed

Purpose and goal

Målet med projektet var att via forskningen stärka kunskapsutbytet inom behovsbaserad innovation för integrerade produktlösningar. Syftet var att undersöka vad sådana lösningar innebär för arbetet i tidig utvecklingsfas. Kunskapsutbytet har betytt att forskningen har kunnat undersöka alternativa perspektiv. Därmed har ett kompletterande och nytt synsätt på forskningen avgränsats. Detta fokuserar framförallt på hur problemställningar kan formuleras och hur dessa bidrar till idéskapande. Verktyg och metoder för detta har initierats och testats av i kurser och med företag.

Expected results and effects

Projektet har genom studierna tydliggjort rutiner och traditioner för etablerad produktinnovation samt diskuterat möjliga förändringar mot tjänsteinnovation. En förväntad effekt var att de olika grundläggande resonemangen, dvs. produktinnovation gentemot tjänsteinnovation, skulle bidra till hållbara produkter som bättre möter kundbehov. De konceptuella förklaringsmodellerna som har använts i projektet visar på sådana olikheter i resonemang att innovationsprocessen rekommenderas att utgå från problematisering av de olika behovskriterier som identifierats.

Planned approach and implementation

Integrerade lösningar är i sig gränsöverskridande och projektet har genom utbytet möjliggjort samverkan med olika miljöer. Genom att tidigt medverka i kursutveckling och undervisning blev diskussionerna relativt snabbt riktade mot nya kunskapsområden. Den formella delen av kunskapsutbytet i projektet har således gjorts genom exempelvis gemensamma publiceringar, utveckling av projektskisser och andra förekommande akademiska arbetsuppgifter. De informella dialogerna med akademi och industri har haft stor betydelse för det utökade nätverket.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.