Producerbarheten i centrum PRICE

Reference number
Coordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Funding from Vinnova SEK 5 830 000
Project duration August 2009 - September 2012
Status Completed

Purpose and goal

För att kunna konkurrera i befintliga och framtida internationella satsningar måste Svensk flygindustri kunna offerera artiklar i världsklass till ett konkurrensmässigt pris. När det gäller artiklar av kompositmaterial innebär detta inte längre enbart att kunna konstruera de bästa artiklarna, eftersom sådana lösningar ofta blir dyra. Utmaningen ligger istället i att, genom innovativ konstruktion och tillverkning, utveckla artiklar som är både kostnadseffektiva att tillverka och av rätt kvalité. Projektets mål är att utveckla kostnadseffektiv komposittillverkning, generiska verktygskoncept samt upprätta en grundläggande förståelse för hur produktionsmetoder och defekter inverkar på hållfastheten. Projektet bygger vidare på tidigare NFFP projekt inom processvetenskap för kompositer.

Results and expected effects

Projektets genomförande kommer att stärka Saabs förmåga att utveckla kostnadseffektiva, robusta och stabila tillverkningsprocesser och verktygsteknik för avancerade kompositstrukturer. Därigenom stärks Saabs konkurrenskraft och hjälper företaget att positionera sig som en kompetent utvecklingspartner och tillverkare Forskningsutförarna har idag en stark internationell ställning inom processvetenskap för kompositer. Den påbyggnad av kompetens inom processvetenskap som forskningsutförarna avser göra inom projektet kommer att befästa deras redan starka position gentemot sina europeiska kollegor. Projektet kommer att resultera i vetenskapliga artiklar samt konferensbidrag och delar av projektet drivs som doktorandprojekt vilket gör att projektresultaten kommer att bidra till vetenskapliga avhandlingar vid KTH och LTU.

Approach and implementation

Inom alla arbetspaket jobbar Saab hela tiden parallellt med forskningsutförarna och sätter upp randvillkoren för forskningen så att industriellrelevans säkerställs och att projektresultaten kan nyttiggöras och exploateras t.ex. genom att bidra med kravspecifikationer, bakgrundsinformation, material och provföremål. Forskningsutförarna jobbar med modellexperiment av isolerade problem för att öka den grundläggande förståelsen medan Saab jobbar med industrialisering av resultaten. Projektet kommer att ledas av Saab inklusive styrgrupp utsedd av Saab. Ett vetenskapligt råd kommer att säkerställa vetenskaplig kvalitet i arbetet. Ekonomiskt och tekniskt kommer projektet att följas av delprojektledare, projektledare och en styrgrupp genom återkommande rapporteringar. För att säkerställa projektets relevans kommer industriansvariga inom relevanta arbetspaket att utses för att i täta dialoger med forskningsutförande institut/universitet följa projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.