PRODKOMP, Konkurrenskraftiga PRODuktionsprocesser för multimaterialKOMPonenter

Reference number
Coordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration October 2015 - May 2016
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2015-00040-en

Purpose and goal

Projektets syfte och mål var att ge de inblandade företagen beslutsunderlag för att kunna ta nästa steg i utvecklingen av produktionsprocesser för hybridstrukturer med metall och komposit. Detta kan anses uppfyllt genom att det ena konceptet, borstål/komposit, är planerat att tas vidare till en fullstor projektansökan där tillverkningsprocessen ska utvecklas till TRL 5-6. För det andra konceptet, aluminium/komposit, finns en del utmaningar som gör att de involverade företagen pga. begränsade resurser i dagsläget föredrar ytterligare forskning på lägre TRL.

Expected results and effects

För det koncept som är planerat att tas vidare har projektet lett till en tillverkningsprocess som i dagsläget befinner sig på TRL 3-4 med god potential att i ett fortsättningsprojekt nå TRL 5-6. Den tänkta tillverkningsprocessen är dessutom mycket effektiv och automatiserbar på ett sätt som tillverkningsprocesser för kompositmaterial traditionellt inte är. De förväntade effekterna efter ett fortsättningsprojekt är att de involverade företagen ska ha tillräcklig kunskap (från ett tillverkningsperspektiv) för att kunna offerera och starta tillverkning av hybridstrukturer.

Planned approach and implementation

Projektet har letts av Swerea SICOMP men en stor del av det praktiska arbetet har utförts av de industriella parterna. I och med att det finns en konkurrenssituation mellan vissa parter i projektet har de gemensamma mötena inte gått in i detaljerade tekniska lösningar inom företagens kärnvärden utan behandlat frågor av gemensamt intresse för alla inblandade parter. Istället har specifika tekniska detaljer kring produktionsprocessen diskuterats i mindre arbetsmöten inom de två arbetspaketen. Som forskningsinstitut har dock Swerea SICOMP haft insikt i båda arbetspaket.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.