Processuppföljning på sågverk

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - LTU Skellefteå
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration August 2011 - April 2012
Status Completed

Purpose and goal

Det huvudsakliga syftet med projektet ´Processuppfölning på sågverk´ har varit att överföra kunskap från projektet ´Mera virke mindre spån´ inom branschforskningsprogram trä (BFP). Ett annat syfte var att introducera och implementera ett processuppföljningssystem som utvecklades i slutet av BFP-projektet. Inom projektet har fem workshops i olika delar av landet genomförts. Totalt har 109 personer deltagit. Det är helt klart att engagemanget och intresset för verktyg och verktygsvårdsfrågor har ökat bland de svenska sågverken.

Results and expected effects

Intresset för verktygsfrågor har varit mycket stort och intresset är i ökande. Bland annat har någon koncern startat en intern verktygsgrupp från olika sågverk inom koncernen. Erfarenhetsåterföringen från introduktionen av processuppföljningsystemet visar att det krävs automatiska system för mätning av mått och sågsöm. Trots att den mera manuella processuppföljningsmetodiken är relativt arbetskrävande har ett av de deltagande företagen minskat klingtjocklekarna med 0,6 mm. Detta motsvarar en intäktsökning på ca 3,5 miljoner kronor.

Approach and implementation

Upplägget med ett antal workshops spridda över landet har varit mycket bra. Eftersom antalet deltagare vid varje tillfälle varit mellan 15 30 så har vi fått tillstånd en bra dialog mellan företagen och mellan forskare och företag. Vår slutsats är att workshops ej skall ha för många deltagare och att ämnesområdet skall vara väl avgränsat. Implementeringen av processuppföljningssystemet blev något rumphuggen eftersom det visade sig att manuell mätning av tjocklek och sågsöm var för arbetsintensiv.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.