Proaktiv cancervård

Reference number 2015-00413
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2015 - February 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (vår)

Purpose and goal

Proaktiv Cancervård syftar till att korta tiden från oro över sjukdom till cancerdiagnos. En tidigare upptäckt med efterföljande diagnos ger bland annat en bättre prognos för överlevnad och en högre livskvalitet om behandlingen sätts in snabbt. Detta kombinerat med utvecklade psykosociala verktyg för ökad livskvalitet hos individer lägger grunden för en bättre fungerande och mer kostnadseffektiv vård där individen inkluderas i såväl diagnos- som behandlingsarbetet.

Results and expected effects

Proaktiv Cancervård tar ett system- och processgrepp på cancerdiagnostiken. Vi ser på hur samhället på bästa sätt kan tillgodogöra sig den medicinska, tekniska och psykosociala kunskap som redan finns framforskad. Tre samverkande tjänster ska ge en grund för ökad överlevnad, mindre lidande minskad sjukskrivning hos både patienter och dess närstående samt sänkta vårdkostnader: 1.Stärkt egenförmåga och kunskap. 2.IT-tjänster för inkludering och delaktighet. 3.Systematisk symptommonitorering

Approach and implementation

Vi har identifierat olika förbättringspotentialer - tekniska diagnostiska hjälpmedel, system för riskbedömning, logistiskt förändringar, samt fler interaktiva möjligheter mellan vårdgivare och patienter/närstående. Följande aktiviteter har genomförts: Kunskaps- och konceptinventeringar Behovsinventering och analys Upplevelsebaserat lärande genom Rollspel Workshop med fokus på idé- och lösningsgenerering Fyra workshop med fokus på verifikation av konceptuellt upplägg för proaktiv cancervård Finansiering av pilotprojekt

External links

Facebook sida som genererat nya kontakter och ett stort engagemang.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.