Precisionsodling Sverige

Reference number
Coordinator AGROVÄST LIVSMEDEL AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration November 2013 - August 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektets mål: 1.Att bredda den nationella plattformen i syfte att skapa en påverkansplattform för hållbar primärproduktion inom jordbruket. 2. Att Precisionsodling Sverige genom skall delta som koordinator eller som partner inom Horisont 2020 senast 2016. Delmål 1. Projektet har samlat 66 olika företag och organisationer som är intresserade av att delta i en breddad plattform för ökat deltagande i Horisonts utlysningar. Delmål 2. Målet har goda förutsättningr för att uppnås. Vi har deltagit i 2 ansökningar 2014, vi har en deltagare i EIP Agris fokusgrupp för precisionsodling.

Results and expected effects

En ansökan om 2-årigt stöd från Vinnova till den bildade plattformen har utformats men avslagits. Många kontakter har skapats och många har informerats om H2020. Projektet har stimulerat minst tre aktörer att delta i 2014-års utlysningar inom H2020. En av dessa har gått vidare i andra steget. Projektet har lett till att två plattformsdeltagare nu deltar i två av EIP Agris Focus Groups. Projektet har lett till att fyra plattformsdeltagare deltog i Workshop Establishing Operational Groups i Tallin 2-3/4 2014. Flera har deltagit i skrivarutbildningar för H2020.

Approach and implementation

Kartläggning av aktörer, aktuella utlysningar, europeiska nätverk och olika påverkansvägar har gjorts. Viktiga påverkansvägar har kontaktats och besökts. Plattformsmöte med 48 deltagare från 25 olika aktörer inom temaområdet har genomförts. Information om projektet och H2020 har gjorts bl a på seminarier 25-26/6 på Borgeby Fältdagar. Information har lagts ut på Agrovästs hemsida. En ansökan om medel för att driva plattformen under 2 år har utformats och skickats in till Vinnova. Intresset från olika aktörer inom temaområdet att delta i en påverkansplattform har varit stort.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.