Plattform för medicinsk bildanalys

Reference number
Coordinator SECTRA-Imtec Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 706 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Projektet har uppnått de uppställda målen. Målen kan sammanfattas som att leverera en utredning kring konceptet medicinskt bildlabb, vad gäller juridiska, regulatoriska och affärsmässiga krav. En separat regulatorisk/juridisk rapport existerar som beskriver status för bildlabbet. De affärsmässiga kraven har diskuterats med tänkbara nyttjare av Bildlabbet, och dessa har sedan använts för att bilda en konstellation som aktivt kommer att fortsätta arbetet med att utveckla bildlabskonceptet.

Results and expected effects

Styrgruppen har varit i kontakt med runt 10 företag, 5 olika vårdgivargrupper samt >10 olika forskargrupper för att bygga upp ett nätverk samt ur denna bilda en kärnkonstellation som aktivt kommer arbeta med vidareutveckling av det medicinska bildlabbet. Se bilaga 1. Vad gäller biobanker och kvalitetsregister har vi efter utredning och kontakt med aktörer inom dessa områden, bestämt att ej inkludera dessa i nästa steg. De intressenter som nu ingår i konstellationen har uttalade behov och/eller färdiga tekniska lösningar som är redo för anpassning till bildlabbet.

Approach and implementation

Projektet har till stor del bestått i enskilda möten med en bred grupp av intressenter men också en större workshop med de mest centrala intressenterna. Denna workshop hanterade tekniska, regulatoriska, affärsmässiga och praktiska frågor. En hel del frågor kunde besvaras av styrgruppen eller deltagarna själva, andra har utretts vidare under projektet och ytterligare andra ansågs lämpliga att besvaras under kommande utveckling. Workshopformen var mycket effektiv för projektets framdrift.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.