Plasmaoptimerad fiber-matris adhesion för kolfiberarmerade termoplastkompositer

Reference number
Coordinator Swerea IVF AB - Avdelning Tillverkning
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2015 - November 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for lightweight
Call 2015-03711-en

Purpose and goal

Projektet syftade till att utveckla ny teknik för att optimera adhesionen mellan fiber och matris hos kolfiberarmerade termoplastkompositer med hjälp av plasmateknologi. Projektet har lyckats mäta och påvisa en klar förbättring av vidhäftningen mellan fibrer och matris från plasmabehandlingen genom den materialprovning som utförts i projektet. Bäst resultat erhölls då plasmabehandlingen utfördes efter vävningen. Resultaten är mycket lovande och det finns därmed ett stort incitament för ytterligare och mer omfattande studier och vidare utveckling av denna metodik.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i en fungerande metodik för beläggning med plasmateknologi, vävning med behandlade fibrer, tillverkning av termoplastbaserade kompositer och en påbörjad erfarenhets- och kompetensuppbyggnad kring denna typ av beredning. Även metoder för tillverkning och utvärdering har tagits fram vilka med fördel skulle kunna optimeras inom ramen för ett fortsättningsprojekt.

Planned approach and implementation

Trots ett antal ändrade förutsättningar i form av utrustningshaveri och brist på material har ursprungliga upplägget för de olika arbetspaketen i allt väsentligt kunnat följas. Vissa arbetsmoment såsom analys av ytmodifierad fiber har varit mer komplexa och tagit mer tid i anspråk på bekostnad av antalet utvärderade material. Kunskapsnivån inom området har höjts för samtliga deltagande parter och lagt en god grund för fortsatt vidareutveckling av alla moment i tillverkningskedjan från kolfiberkonditionering och analys av ytor till tillverkning och provningsförfarande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.