PLANT 2 - Planering och innovation inom tjänsteintegrerade produkter

Reference number 2013-01159
Coordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Funding from Vinnova SEK 930 000
Project duration July 2013 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Stor del av arbetat har lagts på att förstå och utveckla samverkansformer och modeller som beskriver hur man kan hantera denna problematik i industrin. Projektet har bidragit till att företaget bättre kan hantera de utmaningar som de står inför, genom att: - sprida kunskap om forskningsresultat - hålla workshopar som hanterat den verkliga problemsituationen - lära ut metoder som stödjer teamen i sitt innovationsarbete med tjänsteintegrerade produkter - sprida information och kunskap om innovationsförmåga av tjänsteintegrerade produkter

Results and expected effects

Projektresultaten har gett en djup förståelse för området samt konkreta verktyg att stödja den tvärfunktionella förståelse för integration av tjänster och produkter. Tidigt identifierades indikatorer för mätning av innovationsförmåga har även rönt intresse på företaget. Resultaten har publicerats i vetenskapliga forum, och även påverkat utformning av industriellt tillämpbara metoder och verktyg. Projektet har även etablerat en ny samverkansmodell mellan marknadsfunktionen och teknikorganisationen. Detta har även testats i samverkan med andra företag.

Approach and implementation

Genom att följa ´riktiga´ affärsprojekt av dels traditionell teknikutvecklande karaktär och ett specifikt långsiktigt tjänsteintegrerade produktinitiativ har resultaten kontinuerligt validerats inom företaget. Doktoranden har samtidigt verkat utanför företaget med studier inom Volvo AB och Volvo Car framförallt, samt inom PIEp där erfarenheter från än fler organisationer kunnat jämföras. Vetenskapligt har samverkan skett med bland annat TU Delft och STANFORD vilket varit värdefullt för att bredda perspektivet för industridoktoranden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.