Pilotprojekt Tjänstedesign som drivkraft för att öka förädlingsvärde i tillverkande företag.

Reference number 2012-02945
Coordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik, Lund
Funding from Vinnova SEK 290 600
Project duration October 2012 - April 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftade till att skapa kunskap om tjänstedesign och metoder/processer för att skapa mervärde för tillverkande företag. Fem företag har adresserats i två seminarier och genom enskilda konsultationer. Från detta har 3 behovsområden lyfts fram. Samtliga med fokus på nya erbjudanden: -Relations- och marknadsbyggande genom design av ett utbildningserbjudande. -Design av ett servicekoncept för att addera värde till befintliga produkter genom service-blueprinting. -Formering av gemensamma erbjudanden till nya marknader genom lead-user studier och kundförståelse.

Results and expected effects

Företagen har genom ökad kännedom om tjänstedesign och metoder därför kunna adressera problemställningar som ligger i linje med företagets egen strategi. Detta har, överförväntan, inneburit att man kunnat konkretisera tjänsteutvecklingskoncept och ta dessa vidare i den egna organisationen.

Approach and implementation

Projektet har haft stor fokus på att adressera företagen på ett sätt som är så tids- och kostnadseffektivt som möjligt från deras sida. Upplägget med två seminarietillfällen och mellanliggande arbete har visat sig fungera mycket väl. Detta har inneburit att företagen kunnat fullfölja projektet fullt ut och kunnat koppla det starkt till den egna verksamheten.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.