PIEp Innovationspiloterna 2013

Reference number 2012-03703
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Funding from Vinnova SEK 1 945 000
Project duration November 2012 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

Innovationspiloterna syftar till att nå en större skalbarhet i nyttiggörande av den senaste forskningen från PIEp, och därmed stärka den långsiktiga ökningen av innovationsförmåga i näringslivet. Detta genom utbildning och stöttning av studenter som genomför ett 8 veckors arbete i företag, men även långsiktigt genom den kompetens som studenterna bygger upp och senare bär mer sig i arbetslivet. En uppföljning efter ett år visar på omfattande kvarvarande resultat som; ändrade rutiner för uppföljning, omorganisering av avdelningar, användning av nya metoder etc.

Results and expected effects

Resultaten har varit över förväntan både i mängd och kvalitet. Innovationspiloterna har under 2012 och 2013 skapat handlingsplaner och startat upp förändringsarbetet i totalt 29 organisationer. 12 forskare har förpackat resultat i lättanvända verktyg. 44 studenter har drivit 348 veckors, 13 920 timmars praktiskt arbetet med att öka innovationsförmågan i svenska företag, däri genomfört över 590 kvalitativa företagsintervjuer och lett över 64 workshops. PIEp känner även av följdeffekter såsom; nya företag in i forskningsprojekt, ökat intresse för exjobb och andra samarbeten.

Approach and implementation

Inom projektet har ett antal utvalda forskningsresultat från PIEp utvecklats, förpackats och tillgängliggjorts. Noga utvalda studenter har utbildats och tränats i dessa metoder. Med stöd från innovationsforskare genomförde sedan studenterna en genomlysning av företagets innovationsarbete. Baserat på analysen togs en handlingsplan fram efterföljt av genomförande av workshops, där en innovationshandling utfördes med utgångspunkt i framtagen handlingsplan. Arbetet har testats framgångsrikt mot olika branscher och storlek på företag.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.