På gränsen - innovativa samarbeten inom offentlig sektor

Reference number 2013-01747
Coordinator Stockholms stad - Stockholms Stadsmuseum
Funding from Vinnova SEK 322 380
Project duration September 2013 - May 2014
Status Completed

Purpose and goal

Med utgångspunkt från ett perspektiv som kallas ´På gränsen´ har Stadsmuseet och Medeltidsmuseet med Stockholmsforskningen utarbetat en projektbeskrivning i syfte att stärka samarbeten utifrån behov som identifierats i miljön. I förlängningen är målet att utveckla en innovativ tjänst i form av en kommunal dejtingsajt för kompetenser med syftet att säkra att hållbarhetens alla aspekter; ekonomiska, miljömässiga och sociokulturella, tillgodoses i stadsutvecklingen.

Results and expected effects

-Två ansökningar (UDI resp FRöN Utvecklingsbidrag) är insända, med olika fokus för slutresultatet - Miljön och innovativa processer har påverkats positivt - Information om projektet har spridits bl a via Facebook och möten - Kunskap om projektet har spridits till Stadsbyggnadskontoret, Stadsledningskontoret, Miljöförvaltningen, Stockholms universitet (eGovlab och OpenLab) samt Halmstad Högskola m fl. Vi har fått positivt gensvar och bekräftelse på behovet av handling i praktiken för att lösa frågan om integration av sociokulturella hållbarhetsaspekter i stadsutveckling.

Approach and implementation

Projektet har haft en interaktiv ansats som bygger på dialog och lärande, seminarium i nätverksform och studiebesök. I samband med deltagande i VINNOVAs Utvecklingsforum och Inspirationskonferens har flera av våra viktigaste samarbetspartners knutits till projektet. Den innovativa idén som uppstod i detta sammanhang skulle kunna formalisera ett stadsutvecklingsprojekt utifrån både de enskilda medborgarnas och den representativa demokratins behov, och samtidigt hantera den komplexitet och det tvärsektoriella anslag som stadsplaneprocessen kräver.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.