Öppen Socialtjänst

Reference number
Coordinator Järfälla kommun - Socialförvaltningen
Funding from Vinnova SEK 3 600 000
Project duration November 2008 - June 2011
Status Completed

Purpose and goal

öppen SocialtjänstSyftet med detta projekt är att utveckla en mera öppen, tillgänglig, serviceinriktad och professionell socialtjänst. Mål: - Utveckla flera öppna e-tjänster för socialtjänsten inom äldreomsorg och handikappomsorg (dessa svarar för 75 % av resurserna i den totala socialtjänsten). - Att konceptualisera en öppen socialtjänst - att skapa förutsättningar för ett arbetssätt med brukar fokus - att skapa förutsättningar för integration

Expected results and effects

- En ökad andel av insatserna för enskilda ska erbjudas/erhållas utan myndighetsutövning. - 90 % av besökarna ska vara nöjda med tillgängligheten och uppleva att de blir väl bemötta. - En konceptualisering av en öppen socialtjänst bidrar till samverkan med andra kommuner och - förvaltningar för en effektivare administration - Ett förändrat arbetssätt och förhållningssätt till medborgaren för ökad service

Planned approach and implementation

Forskningen kommer genomföras i form av en studie mot ett antal kommuner och deras användarföreningar (handikapp- och pensionärsföreningar), en fallstudie av socialtjänsten i Järfälla samt en omfattande litteraturstudie. Härigenom blir forskningen en naturlig del av de två delprojekten: öppna tjänster och integration. Användarprojektet utgör en bas för att samla empiri kring användarbehov och prioriterade e-tjänster, processprojektet erbjuder möjlighet att närmare studera organisatorisk påverkan, samverkansformer, kompetenskrav samt nytta, och slutligen integrationsprojektet ger underlag för att utveckla en modell över kritiska informationsflöden och krav på standarder. Nyttoanalyserna kommer genomföras enligt metoden prioritering efter nyttogrunder PENG (Dahlgren m.fl. 2006). Forskningsresultaten förväntas först och främst bestå av en teori för öppna e-tjänster som kan beskriva hur användare deltar i och förändrar den kommunala beslutsprocessen. Pilotkommunerna Järfälla och Vallentuna kommun deltar med var sin teknisk plattform vilket gör det möjligt för projektet att praktiskt testa och se på integrationsproblematiken utifrån ett vidare perspektiv.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.