Öppen kommunikation för smart fjärrvärme

Reference number
Coordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2015 - December 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (spring)

Purpose and goal

Projektets huvudutmaning är att förbättra resurseffektivitet, miljöprestanda och lönsamhet i hela fjärrvärmens värdekedja. Vår lösning är att utveckla en öppen datakommunikation mellan alla parter i fjärrvärmens värdekedja. Plattformen ska användas för att utveckla systemoptimerande energitjänster längs hela värdekedjan. Inom ramen för steg 1 har vi påbörjat detta genom att identifiera två olika testområden i Sollentuna där konceptet ska testas i liten skala. Vi har knutit relevant aktörer till projektet som stärker kopplingen mot fjärrvärmeolag och fastighetsbolag.

Results and expected effects

Två testområden har fastställts under projektets gång. Ytterliggare testområden i Värmdö kommun samt fjärrkylda byggnader i Sollentuna är på gång. En energitjänst mot fastighetsbolag, baserat på termodynamisk beräkning online och prognosstyrning av värmebehovet har kommit nått längst i utvecklingen. På 5 års sikt skulle tjänsten kunna minska koldioxidutsläppen med motsvarande utsläppen från 16 000- 31 000 personbilar. Två nyckelaktörer, IMCG och FVU har knutits till projektet som i vilket bland annat säkerställer grundligare behovsanalys för olika typer av fjärrvärmebolag

Approach and implementation

IVL har hållit i två work shops med samtliga intressenter. Projektet har kommunicerats på två olika konferenser, ´Fjärrvärmecentraler och energimätare´ samt på Vinnovas programkonferens. Inom projektet har över 30 olika kontakter tagits för att kartlägga behoven och utvidga konstellationen till steg 2. Vi har knutit två nyckelaktörer till projektet. Innetemperaturmätare har installerats i flerbostadshus i Sollentuna i syfte att genomföra pilotester för utveckling av en tjänst mot fastighetsbolag. Vi har upprättat en skiss på en IKT-plattform som även inkluderar affärslogik

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.