Öppen Hållbarhetsdata

Reference number 2012-04183
Coordinator WORLDFAVOR AB
Funding from Vinnova SEK 390 000
Project duration December 2012 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet har i stort varit att göra information om företags och organisationers hållbarhetsarbete mer lättillgänglig, till skillnad från hur den är idag, utspridd och svår att jämföra. Vi har uppfyllt de mål vi satt upp inom ramen för projektet och har därmed: Skapat en databas där hållbarhetsdata enkelt samlas från olika källor, vi har också inlett samarbeten med andra organisationer för att uppmuntra fler dataägare att ansluta sin data till databasen. Till sist har vi utvecklat ett API där den samlade datan i Open Responsibility kan nås av tredjepartsutvecklare.

Results and expected effects

Projektet visar redan på resultat och effekter, även om effekterna förväntas bli större på längre sikt. Genom utvecklingen av databasen, samt samarbeten med andra organisationer, har hållbarhetsdata samlats och är nu sökbar och tillgänglig för tredjepartsutveckling. Genom samarbetet med CSR Västsverige ser vi redan effekter kring spridning av hållbara affärsmetoder samt benchmarking mellan organisationer inom en hel region. Det nyligen färdigställda API:t förväntas leda till kommande tredjepartsutveckling och då ännu större tillgänglighet av datan på längre sikt.

Approach and implementation

En utmaning när det gäller hållbarhetsdata är att den i dagsläget är utspridd hos respektive aktör, samt svår att jämföra då alla väljer att redovisa på olika sätt. Många organisationer har kommit långt i att redovisa data, medan många har en lång väg kvar till att göra sin data tillgänglig eftersom den ännu inte har kartlagts internt. Open Responsibility möjliggör för organisationer att både kartlägga sin data, samt att ansluta den öppet. För många av de organisationer som ansluter sig till databasen gäller det att först kartlägga datan, föra att sedan kunna göra informationen publik.

External links

Webbplats för Open Responsibility/Öppen hållbarhetsdata. Presentationsvideo nås visa webbplatsen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.