Omvårdnadsintensiv, planering av en organisationsmodell för en ökad patientsäkerhet på akutsjukhus

Reference number 2014-05353
Coordinator Sahlgrenska Universitetsskjuhuset - Sahlgrenska Universitetssjuhuset
Funding from Vinnova SEK 269 000
Project duration January 2015 - June 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att ta fram en organisationsmodell/patientsäkerhetsmodell som är anpassad till patienter med ett avancerat omvårdnadsbehov och som vårdas inom slutenvården på akutsjukhus samt en genomförandeplan. Målet med att organisationsmodellen ska skapa trygghet för patienter och minska förekomsten av fallolyckor, trycksår, nedsatt munhälsa och undernäring, kommer att kunna utvärderas först efter implementering.

Results and expected effects

Kriterier för vilka patienter som ska vårdas på den sk. omvårdnadsintensiven har tagits fram, förslag på bemanningsgrad över dygnet samt kompetensnivå har formulerats, utrustning och hjälpmedel har identifierats, arkitektoniska miljön har bedömts, samarbete har intitierats med ett företag som har erfarenheter av IKT-lösningar, anteckningar från möten har förts. Genomförandeplanen och modellen har granskats och diskuterats och färdigställts.

Approach and implementation

Tre grupper skapades: en styrgrupp, en arbetsgrupp och en referensgrupp. I styrgruppen fanns representanter från SU och Chalmers. Arbetsgruppen, som bestod av en arkitekt, två verksamhetsutvecklare och en docent med kompetens inom vårdmiljö, bistod med evidensbaserat underlag och utifrån det förslag på modell. Förslagen granskades i referensgruppen, som representerades av patient, läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. även personalorganisationer bistod med ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsgruppen anpassade därefter modellen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.