Ökat materialutnyttjande genom nya verktygslösningar och tjänster

Reference number
Coordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration October 2012 - September 2013
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2012-02182-en

Purpose and goal

Projektet syftade till att pröva hypotesen: Materialutnyttjandet vid plåtformning kan ökas till 75 % genom metoder och verktygslösningar som minskar skrotmängden. Hypotesens mål har inte uppfyllts i denna förstudie, men hinder har identifierats. De tekniska problemen som identifierats i projektet har potential att kunna lösas. Svårare är att lösa problem som uppstår inom och mellan organisationer, bland annat vad gäller planering, regelverk och avtal samt logistik.

Results and expected effects

Projektet resulterade i ny kunskap; i metodanalyserna har flera risker identifierats som behöver hanteras för att kunna öka materialeffektiviteten. Delar av projektinnehållet kan realiseras hos deltagande företag före och under 2015, medan andra delar kräver bland annat nya tjänster och affärsmodeller för att kunna realiseras senare. Slutsatsen är att vi ser potential till miljö- och ekonomiska vinster samt nya affärer inom delar av denna verksamhet för ett antal aktörer. En mäklarfunktion för produktionsspill behöver etableras.

Approach and implementation

Projektet har främst handlat om analys och kunskapsuppbyggnad, bland annat genom kommunikation mellan olika delar av värdekedjan. Hypotesens huvudidé: att pressa parasitprodukter i ett verktyg med stora utklipp, ansågs för svår att realisera, baserat på en inledande workshop med flera organisationer samt efter ett platsbesök vid AB Volvos pressavdelning i Umeå. Företagen utförde egna aktiviteter baserade på projektidén, som i ett av företagen ledde till ökat materialutnyttjande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.