Ökad samhällsnytta och industriell konkurrenskraft med energieffektiva och emissionsfria arbetsmaskiner

Reference number 2015-04338
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2015 - July 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (autumn)

Purpose and goal

Det långsiktiga syftet med projektet är att hitta kostnadseffektiva produkter för den internationella marknaden samt en enkel och tydlig upphandlingsprocess för större entreprenader i Sverige. På vägen dit behöver vi göra teoretiska jämförande studier på energieffektivitet och emissioner, och sedan sätta pengar på helheten i ett systemperspektiv. Under Initieringsprojektet i Steg I har vi tagit reda på olika data som finns och vilka vi behöver ytterligare, antingen teoretisk beräkna eller praktiskt mäta. Vi har också definierat en specifik entreprenad, ett tunnelbygge.

Expected results and effects

Resultatet vi har uppnått i Steg I har i stort varit det förväntade. Vi har nått en avsevärt bredare kunskap om innehållet i en entreprenadprocess, vi har tagit reda på vilka mätdata på energi och emissioner som finns, samt vilka vi behöver komplettera med praktiska mätningar. Vi har definierat olika arbetspaket och jobbat med att bryta ner dessa i mindre aktiviteter. Vi har dock inte nått lika långt i uppbyggnaden av en enkel och tydlig upphandlingsprocess, som förväntade oss vid projektets start. Vi anser att vi har en bra grund för ett fortsatt Steg II, där dessa saker skall behandlas.

Planned approach and implementation

Konstellationen har haft flera möten i storgrupp under Steg I med tre syften. Dels behöver gruppen samlas för att lära känna varandra samt förstå varandras verksamheter. I samband med det har vi vid 3 tillfällen haft djupare genomgång av respektive verksamheter. Varje möte har alltid haft en operativ och mera planerande del. Mellan mötena har respektive part färdigställt vad som beslutats, och skickat detta för granskning per mail till övriga parter. Analysen säger att det har varit ett vinnande koncept, dock är det svårt att få ihop en stor grupp utan att ha mycket lång framförhållning

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.